Pages 6,7,8,9 Tiến Sĩ Trương Công Hiếu (Edition: New Year 2016 Nouvel An – Serie 2. Volume 11 – Ấn Bản: Tết 2016 )

Canadian Toonie – Pièce de 2 Dollards Canadiens
Lễ Khánh Thành Nhà Máy Đúc Tiền: Tiến-Sĩ Trương C. Hiếu / Manitoba , Canada

Vòm Trơi 11 - Tết 2016 Page 6
Vòm Trơi 11 - Tết 2016 Page 7   Vòm Trơi 11 - Tết 2016 Page 8  Vòm Trơi 11 - Tết 2016 page 9