Pages 17, 18 Thơ Tình Xuân Diệu & Nguyễn Bính (Edition: New Year 2016 Nouvel An – Serie 2. Volume 11 – Ấn Bản: Tết 2016 )

Vòm Trơi  11 - Tết 2015 page 18   Vòm Trơi  11 - Tết 2015 page 17