Section: Music/Mục đề: Âm-nhạc, Page 23 ***Ấn bản Mùa Xuân & Quốc Tang 30-04 – Edition: Spring / Printemps 2016 ***

Kính tặng những Chiến-sĩ VNCH …
( Hình ‘Hoa Biển’ với lá cờ VNCH vàng 3 sọc thắm thân-yêu  do ‘Góc Biển’ trình bày)

Vòm Trơi 12 - page 23  HoaBien-Hinh1