Section: Music/Mục đề: Âm-nhạc, Page19,20,21,22 ***Ấn bản Mùa Xuân & Quốc Tang 30-04 – Edition: Spring / Printemps 2016 ***

Phúc cho những ai có được những kỷ-niệm thời thơ ấu
heureux sont ceux qui avaient des souvenirs d’enfance …
… blessed are those who had childhood memories 

Vòm Trơi  12 -page 19Vòm Trơi  12 -page 22 Vòm Trơi  12 - pgae 20 Vòm Trơi  12 -  page 21