Section: Religion/Mục đề: Tôn-giáo, Page 37,38,39 ***Ấn bản Mùa Xuân & Quốc Tang 30-04 – Edition: Spring / Printemps 2016 ***

Saint John Bosco, was an Italian Roman Catholic priest, educator and writer of the 19th century. ….
He developed teaching methods based on love rather than punishment, a method that became known as the Salesian Preventive System. …

Ông tên đầy đủ là Giovanni Melchiorre Bosco, sinh ngày 16 tháng 8 năm 1815 tại làng Becchi, thuộc tỉnh Piémont miền Bắc nước Ý, trong một …

 

page 37 - Vòm Trơi  12 - Spring 2016  Page 38 - Vòm Trơi  12 - Spring 2016  Page 39 - Vòm Trơi  12 - Spring 2016