P 58, 59 Vấn-kế & Giải-tỏa – Edition: Summer 2016 Nouvel Été – Serie 2. Volume 8 – Ấn Bản:Hạ 2016 /

-1. Em tên Tùng, hiện em vừa đi làm, đi học… Trong khi đi làm,em có quen một cô Việt Nam, tên cô là Lan …

-2. Chồng tôi từ lạ nầy đến lạ kia! Sau cùng anh đòi …. mướn nhà ở riêng

 

Vòm Trơi  8 - page 58 Van Ke   Vòm Trơi  8 - Page 59 Van Ke