P 60, 61 Vấn-kế & Giải-tỏa – Edition: New Year 2016 Nouvel An – Serie 2. Volume 11 – Ấn Bản: Tết 2016 /

Vòm Trơi  11 - Tết 2015 p60   Vòm Trơi  11 - Tết 2015 p61