Section: Movie/Điện-ảnh/Cinéma (Ed: New Year 2016 Valentine * Serie 2. Volume 11 * Ấn Bản: Tết & Lễ Tình Yêu 2016 )

Những bộ phim Hàn Quốc đang được mong đợi nhất trong năm 2016:

Vòm Trơi 11 - Tết 2016 page 36  Vòm Trơi 11 - Tết 2016 page 37

4 most Anticipated Korean Movies:

– Descendants of the Sun,
– Uncontrollaly Fond,
– Saimdang the Herstory,
– Cheese In The Trap …