Section: Jokes/Truyện Cười/Humour (Ed: New Year 2016 Valentine * Serie 2. Volume 11 * Ấn Bản: Tết & Lễ Tình Yêu 2016 )

Vòm Trơi  11 - Tết 2016 Page 62Vòm Trơi  11 - Tết 2016 Page 63