Section: Medical/Y-học/Médicale (Ed: New Year 2016 Valentine * Serie 2. Volume 11 * Ấn Bản: Tết & Lễ Tình Yêu 2016 )

=> Săn sóc sức-khỏe của đôi tay…
=> Hand Reflexology Chart – Finger Massage Therapy.

Vòm Trơi  11 - Tết 2016 Page 64  Vòm Trơi  11 - Tết 2016 Page 65