Những Vị Anh Hùng đã Tuẫn Tiết Cho Biến Cố.. |Generals of South VietNam had Died for Event ..| Edition: Spring / Printemps 2016 *** Page 6,7,8 *** Ấn bản Mùa Xuân & Quốc Tang 30-4

Những Vị Anh Hùng đã Tuẫn Tiết Cho Biến Cố …
Generals of South VietNam had Died for Event …

30-04-1975

Nguyễn Khoa Nam
Lê Văn Hưng 
Phạm Văn Phú
Nguyễn Văn Hiếu
Lê Nguyên Vỹ
Trần Văn Hai
Hồ Ngọc Cẩn

Vòm Trơi 12 - Spring 2016 Page 6    Vòm Trơi 12 - Spring 2016 Page 7 Vòm Trơi  12 - Spring 2016 Page 8