19-6=> Ngày Quân Lực VNCH- Armed Forces Day of Republic of VN, Page. 4,5,8 *** Ấn bản Mùa Hạ – Edition: Summer/ Été 2016, Jun 15 – Serie 2 – Volume 13 ***

=> Armed Forces Day of the Republic of Vietnam was celebrated, from 1965 to 1974, on 19 June … 

=> Quân lực Việt Nam Cộng hòa (chính tả cũ: Quân-lực Việt-nam Cộng-hòa), tiếng Anh: Republic of Vietnam Military Forces, RVNMF, là Lực lượng Quân đội của Chính quyền Việt Nam Cộng hòa, thành lập từ năm 1955, với nòng cốt là Lực lượng Quân đội Quốc gia Việt Nam trong Liên hiệp Pháp, chủ yếu là Bảo an đoàn, Bảo chính đoàn. Ngày truyền thống (còn gọi là ngày Quân lực) là ngày 19 tháng 6 …. 

 

Page 4 Vòm Trơi  13 - Summer 2016 Page 8 Vòm Trơi  13 - Summer 2016Page 5 Vòm Trơi  13 - Summer 2016