P 64 Truyện Cười – Edition: Spring 2016 Printemps – Serie 2. Volume 12 – Ấn Bản: Xuân 2016

Nụ Cười ngày nắng ấm …. 
Chúc mọi người an vui. 

VT Magazine

Vòm Trơi  12 - Page 64 Cuoi