Ngày Quốc Khánh VNCH *** 26-10 *** National Day of the Republic of Vietnam

26-October / National Day of the Republic of Vietnam

South Vietnam, officially the Republic of Vietnam (Vietnamese: Việt Nam Cộng Hòa), was a state governing the southern half of Vietnam from 1955 to 1975. It received international recognition in 1949 as the “State of Vietnam” (1949–55), and later as the “Republic of Vietnam” (1955–75). Its capital was Saigon. The term “South Vietnam” became common usage in 1954, when the Geneva Conference provisionally partitioned Vietnam into communist and non-communist parts.

The Republic of Vietnam was proclaimed on 26 October 1955 with Ngô Đình Diệm as its first president. Its sovereignty was recognized by the United States and by some eighty-seven other nations. It had membership in several special committees of the United Nations, and would have been a member of the United Nations itself had it not been for a Soviet veto in 1957…On 26 October 1955, Diệm declared himself the president of the newly proclaimed
Republic of Vietnam…

… Quốc gia Việt Nam thành lập năm 1947 nhưng trong một thời gian dài không có Hiến pháp lẫn Quốc hội. Chính vì thế Quốc trưởng Ngô Đình Diệm xúc tiến tổ chức bầu Quốc hội Lập hiến. Quốc hội này được bầu ra vào ngày 4 tháng 3 và khai mạc ngày 17 tháng 4 năm 1956 gồm 123 dân biểu để giúp soạn hiến pháp mới. Chủ tịch Quốc hội là Nguyễn Phương Thiệp. Tỷ số cử tri đầu phiếu là khoảng 80% với 405 ứng cử viên tham gia. Sau mấy lần thương nghị giữa Quốc hội và Quốc trưởng, bản hiến pháp đó được thông qua vào tháng 7 và ban hành ngày 26 tháng 10 năm 1956. Ngày này được nền Đệ nhất Cộng hòa chọn là ngày Quốc khánh….

Image result for Đệ nhất Cộng hòa chọn là ngày Quốc khánh 26-10

Đệ nhất Việt Nam Cộng hòa (1955-1963) là chính phủ của Việt Nam Cộng hòa được thành lập sau cuộc trưng cầu dân ý năm 1955 ở miền Nam Việt Nam. Bằng cuộc trưng cầu dân ý truất phế Quốc Trưởng Bảo Đại, thủ tướng Ngô Đình Diệm thay thế Bảo Đại làm Quốc trưởng. Sau đó Quốc trưởng Ngô Đình Diệm tổ chức bầu Quốc hội Lập hiến cho Quốc gia Việt Nam. Quốc hội này ban hành Hiến pháp đổi tên Quốc gia Việt Nam thành nước Việt Nam Cộng Hòa.

Người đứng đầu Việt Nam Cộng Hòa là tổng thống Ngô Đình Diệm với lập trường chống cộng sản. Ngày Quốc hội Lập hiến chính thức ban hành Hiến pháp (26/10/1956) được xem là Ngày Quốc Khánh của chính thể Việt Nam Cộng Hòa. … 
( Để xem tiếp về Đệ Nhất VNCH & TT Ngô Đình Diệm )

National Day of the Republic of Vietnam (South Vietnam) 26/10/1957
Lễ Quốc Khánh Việt Nam Cộng Hoà – Saigon 26/10/1957.

Trong ngày Quốc khánh Việt Nam Cộng Hòa
( Đệ nhất Cộng hòa 1955-1963) 
Sài Gòn ngày 26/10/1962.

Vietnam Videos Archives History Channel- SaiGon & National Day.
Sài Gòn dịp Quốc khánh Việt Nam Cộng hòa năm 1957.

Chấn động: HÀ NỘI: Tuổi trẻ tại VN Kỷ Niệm 60 năm, ngày 26 10 Quốc Khánh VNCH
Ngày Quốc Khánh Việt Nam Cộng – 26-10-2016