Tin Buồn: Bà Agnes-Ngô Thị Đức … Montréal, QC! **Condoléances**

Trong tuần lễ vửa qua, trên mạng và qua điện-thư, một số người Việt chúng ta đã được loan tin về một phụ-nữ như sau:

 


 


” Có một phụ nữ người Việt, khoảng 70 tuổi, tên Ngô thị Đức, ngụ tại địa chỉ 6260 Christophe Colomb, apt 103, lìa trần đã được gần tuần nay trong apartment của bà. Hiện nay, thi hài của bà được giữ tại nhà xác của chính phủ dành cho những người không có thân nhân thừa nhận (địa chỉ: 1701 Parthenais, Montreal).

Được biết thi hài của bà sẽ được giữ tại nhà xác này tối đa là 1 tháng trước khi được thiêu.

Kính mong quí bạn giúp đỡ chuyển e-mail này đến những người quen biết, may ra có hy vọng thân nhân và bạn bè của bà Đức nhận được thông tin.
Người có thể cho thêm tin tức liên quan đến vụ việc này:
Ô. Nguyễn Thông: 514-353-5110
Kính thông báo,
Khánh Hạnh.
—————————————


Hôm nay, Vòm Trời Magazine…
xin phép được cập nhật thêm những tin tức cuối cùng về Phân-ưu nầy:

***********

Bà Agnes, Ngô Thị Đức 

Sinh ngày 24-08-1937, tại Gia-định, Việt Nam.
Mất ngày 30-10-2016, tại Montréal, Québec

Linh Cữu sẽ được quàn (Les Cérémonies): 

Tai: Complexe funéraire Magnus Poirier, 6825 Sherbrook Est. Montréal, QC
Ngày: Thứ Ba, 22 Nov 2016
Lúc: 10:00 a.m. đến 9:00 p.m.
Nghi thức: Phúng viếng, đọc kinh & cầu nguyện (Heures de Visites & Prières)

Tai: Nhà-thờ St Mars / 2600 Beaubien Est, Montréal, QC, H1Y-1G5

Ngày: Thứ Tư, 23 Nov 2016
Lúc: 10:00 a.m. 
Nghi thức: Thánh Lễ An-táng, ( Messe de funérailles – Funeral Mass)
Thánh Lễ sẽ do Linh-mục JB Đinh Thanh Sơn cử-hành
Sau  Thánh Lễ, linh-cữu sẽ được đưa trở về Nhà Quàn Magnus Poirier để được Hỏa-táng .


Vòm Trời Magazine & toàn thể Anh Chị Em trong nhóm, kính  nguyện cầu cho linh-hồn Bác Agnès Đức được an nghỉ bình-an trong tay Thiên Chúa & Mẹ Maria nhân lành ...

VT Magazine