Condoléances * Thành Kính Phân Ưu * Condolences (05-01-2017)

Phân Ưu Nam.jpg

Thông tin:

Kính thưa quý vị,

Xin thông báo mẹ tôi, bà Nguyễn Thị Ngọc, nhũ danh Chu Thị Thanh vừa thất lộc tại Montreal vào lúc 1 giờ sáng ngày 05 tháng 01 năm 2017, hưởng dương 96 tuổi.

Theo nguyện vọng của mẹ tôi, thân bằng quyến thuộc đến thăm viếng xin miễn phúng điếu.
Địa điểm, giờ làm lễ và thăm viếng được dự kiến như sau:

Centre Funeraire Côte-Des-Neiges
4525, ch de la Côte-des-Neiges, Montreal, Quebec, H3V 1E7

Thứ Bảy 07/01:
15:00 Lễ Phát Tang & Cầu Siêu – Thầy Thích Trường Phước và Phật Tử chùa Quan Âm chủ lễ
17:00 – 21:00 Thăm Viếng.

Chủ Nhật 08/01:
11:00 – 14:00 Thăm Viếng
15:00 Lễ Cầu Siêu – ThầyThích Trường Phước và Phật Tử chùa Quan Âm chủ lễ
17:00 – 21:00 Thăm Viếng.

Thứ Hai 09/01:
10:30 – 11:30 Lễ Di Quan – Thầy Thích Trường Phước và Phật Tử chùa Quan Âm chủ lễ
12:45 – Di Quan
13:15 – Hỏa Thiêu Nhục Thân dưới sự chứng kiến của thân nhân.
13:30 Hoàn Mãn.

Chân Hữu – Nguyễn Gia Nam