Condolences – Phân Ưu – Condoléances *** 1922 – 2018 *** Bác sĩ Nguyễn Tấn Hồng

 

Nghi-thức Tang Lễ BS Nguyễn Tấn Hồng sẽ được cử hành như sau:

Linh cữu cụ Nguyễn Tấn Hồng đang được quàn tại:
Nhà Quàn: Centre Funéraire Côte-des-Neiges
                    4525 Chemin de la Côte-des-Neiges Rd |Montreal, QC H3V 1E7 
Tel: 514-342-8000

Thứ Ba  16 Janvier, 2018
6:00pm –  7:00pm: => Nhập Quan & Phát Tang  (riêng cho Tang-quyến)

Thứ Tư  17 Janvier, 2018
9:30am – 11:00am => Lễ & Thăm viếng   (riêng cho Tang-quyến)
11:30am –   1:00pm => Lễ Cầu Siêu
  3:00pm –   5:00pm => Thăm viếng
  5:00pm –   6:00pm => Thăm viếng – Nhóm ‘Làng Cây Phong’
  6:15pm –   9:00pm => Thăm viếng – Các Hội đoàn

                     9:00pm => Kết thúc

Thứ Năm 18 Janvier, 2018
10:00am – 12:00pm => Lễ Cầu Siêu & Hỏa thiêu.
(4601, Chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal, QC H3V 1E7 )

 Hình Ảnh:
17 – 01 – 2018 | Nhà Quàn: Centre Funéraire Côte-des-Neiges
    4525 Chemin de la Côte-des-Neiges Rd |Montreal, QC. Canada

 
Linh-cữu , Di-ảnh & Di-hài  Cụ Nguyễn Tấn Hồng …

 
Quan khách, các Hội-đoàn &  Thân-nhân đến từ Hoa-kỳ, Toronto, Montréal …

 
Hội Y-sĩ vùng Montréal đọc  bài Văn-điếu thương tiếc  &  tiễn-biệt Cựu Chủ-tịch Hội y-sĩ VN
vùng Montréal, Bác-sĩ Nguyễn Tấn Hồng.
 
Phu-nhân ngỏ lòng Cảm-tạ quý-khách ….

 

Trang Cáo Phó từ Tang Quyến