Xem: Tên Việt Cộng nằm vùng Lợi Minh treo cờ máu bị Cộng đồng Người Việt NVTN tại Arizona yêu cầu trục xuất khỏi Hoa Kỳ| Cộng Đồng đến gặp ông Thị Trưởng Litchfield …

Tên Việt Cộng nằm vùng Loi Minh treo cờ máu bị cộng đồng
Người Việt yêu cầu trục xuất khỏi Hoa Kỳ.


Ngày  6/4/2018, Cộng Đồng Người Việt Tị-nạn vùng Arizona đến gặp ông Thị Trưởng Litchfield để cung cấp bằng chứng tên Lợi Minh theo Việt Cộng.
Ông Thị trưởng Litchfield cho biết hành động của hắn là hành động gây hấn tạo chia rẽ và thù ghét trong cộng đồng cần phải xử theo luật pháp Hoa Kỳ. Khi tuyên thệ gia nhập Quốc tịch Hoa Kỳ, Lợi Minh đã tuyên thệ không theo Việt cộng.
Nay nếu chứng minh được hắn đã phản bội lời tuyên thệ hắn sẽ bị trục xuất về VN với CSVN.

 

Xem: Tòa án Hoa Kỳ đang xét xử tên Việt Cộng Lợi Minh, tước thẻ xanh
và trục xuất về với CSVN 

Bài đọc thêm:

Việt Cộng treo cờ máu sẽ bị bỏ tù 7 năm và trục xuất khỏi Mỹ (Ba Cây Trúc – Youtube)
– Hậu Duệ VNCH đến tận nhà dằn mặt Lợi Minh, tên Việt Cộng treo cờ máu tại Arizona (Nha So 19811)