Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Biểu Tình Đồng Hành Với Quốc Nội * 29/06/2018 *|Cộng Đồng Người Việt tại Âu Châu hưởng ứng..cùng nhau biểu tình tại Paris => Phản đối CSVN lập Đặc Khu 99 năm và Chống luật An Ninh Mạng!!| Thân Hữu VIỆT TÂN tại Pháp phát trực tiếp. Thì không tín-ngưởng nào, đạo đức, nhân-bản nào …

Nếu có tình người tin vào nhân-ái,
Nếu có lòng đạo tin vào đường ngay, 
Thì không tín-ngưởng nào, đạo-đức, nhân-bản nào …
lại đồng tâm, đồng lòng với thuyết lý vô thần cộng-sản!

Mừng  ‘Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất‘ đã kêu gọi.  
Cùng nhau, ta đồng hành Biểu tình => Phản đối !! & Chống Cộng-sản Việt Nam Bán Nước! 

VT Magazine -NBN

————-

NGÀY 2962018
CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI ÂU CHÂU HƯỞNG ỨNG LỜI KÊU GỌI CỦA …
– Thân Hữu Việt Tân tại Pháp đã phát trực tiếp – 

Xem: 29/06/2018 Paris,
Phật Giáo Việt Nam … 

29/06/2018 Paris, 
 Thống Nhất Biểu Tình Đồng Hành Với Quốc Nội – 03

NGÀY 29/6/2018:
CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆTứ TẠI ÂU CHÂU HƯỞNG ỨNG LỜI KÊU GỌI CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO THỐNG NHẤT, CÙNG NHAU BIỂU TÌNH TẠI PARIS, ĐỂ PHẢN ĐỐI ĐẢNG CS VIỆT NAM ĐÀN ÁP NGƯỜI YÊU NƯỚC, LẬP ĐẶC KHU NGOẠI BANG VÀ RA LUẬT AN NINH MẠNG BỊT MIỆNG NGƯỜI DÂN.