Mừng Ngày của Mẹ – Happy Mother’s Day – Bonne Fête des Mères !!

*** Mừng Ngày của Mẹ – Happy Mother’s Day *** 
Bonne Fête des Mères à tous les Mamans!! ….

Image result for Mother's Day Virgin Mary

Nguồn gốc của ‘Ngày Hiền Mẫu’, Ngày của Mẹ 
** Origin of Mother’s Day, Mothering Sunday **

Hình ảnh đẹp về Mẹ & Con – Beautiful images of Mother & Child … 

 

Image result for happy mothers day card   Related image Image result for bonne fête des mères maman
https://vomtroimagazine.com/2018/05/12/ngay-hien-mau-ngay-cua-me-mothers-day/