Rước Kiệu Đức Mẹ Tháng Tám * Procession of Virgin Mary * Procession de la Vierge Marie +Consecration of the Church +Lễ Dâng Hiến Thánh Đường [Mission Marie Auxiliatrice de Rivière des Prairies – 10-Aug-2019] Archbishop Christian Lépine of Montreal – Đức Tổng Giám-mục cử hành Thánh-lễ..

 

Procession of Virgin Mary
Rước Kiệu Mẹ Maria
Xem Hình-ảnh & Video Phóng-sự

6: 49 p.m. – Aug/10/2019 – Rivière-Des-Prairies, QC, Canada

The procession begins – Cuộc rước kiệu bắt đầu – La Procession commence
The procession beginsCuộc rước kiệu bắt đầuLa Procession commence


Procession of Virgin Mary- Procession de la Vierge Marie
*** Rước Kiệu Đức Mẹ ***

Related imageMission Marie Auxiliatrice de Rivière des Prairies
Aug/10/2019 – Rivière-Des-Prairies

Related image

Back to the Church – Trở về nhà thờ – Retour à l’église
8555 Boulevard Maurice-Duplessis, RDP, Canada
Mission Marie Auxiliatrice de Rivière des Prairies
8555 Boulevard Maurice-Duplessis, RDP, Canada

 

CONSECRATION of The Church ‘MARIA AUXILIARY MISSION of RDP’. PRESERVED by
MGR CHRISTIAN LEPINE, ARCHBISHOP of MONTREAL 10 August 2019
Archbishop Christian Lépine of Montreal 
Thánh Lễ  Dâng hiến Thánh Đường Maria Auxiliatrice Mission’
trong khu-vực Rivière-des-Prairies.
Được Chủ tế bởi Đức Tổng Giám mục Christian Lépine vùng Montréal.

Watch VIDEO:

Related image
Inside The Church – À l’intérieur de l’Église
All’interno della Chiesa – Bên trong Giáo-đường

Related image

… The End — Thank You For Viewing — See You …
FIN

 ~~~Ave Ave Ave Maria~~  Chào Tạm Biệt  ~~ Ave Ave Ave Maria~~~