Cộng Đồng Người Việt Quốc-Gia vùng Montréal BIỂU TÌNH phản đối TRUNG CỘNG !! 21-09-2019 => RED CHINA Stop Invading …!!

Biểu Tình Phản Đối Trung Cộng!
Demonstration Against Red China => Out !!

Cộng Đồng người Việt Quốc Gia vùng Montréal đã Tổ chức một cuộc Biểu Tình ngay trước lãnh sự quán
Trung Cộng tại Montréal vào ngày Thứ Bảy 21-9-2019 từ 13 giờ đến 15 giờ.

Tại 2100 Ste-Catherine Ouest, lầu 8
Montréal, Québec H3H 2T3 Canada.

Demonstration Against Red China – Saturday 21 Sept 2019  
A demonstration in front of the Chinese consulate in Montreal, 2100 Ste-Catherine West, 8th floor/ Montréal, Québec H3H 2T3 Canada, hosted by the Vietnamese National Community of Montreal- Canada

Fancy Line Separator images  pictures - NearPics
Thật vui mừng, và cảm động … khi được nhìn thấy các thế-hệ Cao-niên, Trung-niên và Thanh-niên Việt Nam mình, cùng nhau đứng lên, đồng lòng tranh đấu cho quê-hương Việt Nam mến yêu!

Cám ơn Ban Tổ Chức, Cám ơn những tiếng hô to dõng dạc, Cám ơn những lá Cờ Vàng bay cao, Cám ơn những những trái tim còn đầy ấp Tình thương & Trách-nhiệm đối với Tổ Quốc … 
Ngoc Bich Ngan – Bina | VT Magazine
Montréal | 22-Sept-2019

Xem/ Watch: VIDEO

Đả Đảo Cộng-sản trên khắp toàn thế giới !!!

separator

Xem Thêm:
Cùng vào một cuối tuần với đồng bào vùng Montréal, người Việt Nam tại Nhật Bản cũng đã tổ chức một biểu Biểu Tình tương tự vào ngày Chủ-nhật 22-09-2019 để cùng đồng-hành trong công cuộc chống Cộng-sản Trung-Quốc.

Nhật Bản: Toàn cảnh cuộc biểu tình chống Trung Quốc của 200 người Việt Nam: