In the time of COVID-19 => KEEP AN EYE OUT FOR SCAMMERS! *HÃY ĐỀ CAO CẢNH GIÁC!* GARDEZ L’OEIL OUVERT au temps de la COVID-19!

HÃY ĐỀ CAO CẢNH GIÁC! -Gardez l’Oeil Ouvert – Beware of Scammers
* En ces temps plus difficiles, nous vous incitons à  …
– During these more difficult times, we encourage you to be cautious …
Trong thời điểm khó khăn hiện tại, quý vị nên hết sức cẩn thận trong những tương tác xã hội và chúng tôi xin trình bày cho quý vị biết có 3 trò gian lận phổ biến nhất trong thời điểm COVID-19  … Waterloo Regional Police Service

HÃY ĐỀ CAO CẢNH GIÁC!

Trong thời điểm khó khăn hiện tại, quý vị nên hết sức cẩn thận trong những tương tác xã hội và chúng tôi xin trình bày cho quý vị biết có 3 trò gian lận phổ biến nhất trong thời điểm COVID-19 theo chương trình La Facture (Hóa Đơn), phát sóng trên đài Radio-Canada:

1) Khẩu trang của Hội Hồng Thập Tự.

Hãy chú ý, nếu bạn nhận được một bản tin nhắn từ Hội Hồng Thập Tự cung cấp cho bạn khẩu trang, xin đừng nhấn vào hàng liên kết được gửi cho bạn! Hàng liên kết này đưa bạn đến một trang yêu cầu số thẻ tín dụng của bạn để trả cước phí giao hàng là 5 $ cho những khẩu trang nói trên. Mục đích duy nhất của bản tin nhắn đó là để lấy số thẻ tín dụng của bạn.

2) Cập nhật thông tin từ Cơ Quan Y Tế Công Cộng Canada.

Hãy chú ý nếu bạn nhận được email từ Cơ Quan Y Tế Công Cộng Canada để cung cấp cho bạn những thông tin mới về sự lây lan của COVID-19. Đừng nên nhấn vào hàng liên kết trong email vì nó sẽ cài đặt virus vào máy điện toán (vi tính) của bạn. Các cơ quan y tế công cộng không gửi email.

3) Trợ giúp tài chính của chính phủ.

Hãy chú ý, nếu bạn nhận được bản tin nhắn từ chính phủ mời bạn vào hàng liên kết để có một mẫu đơn xin bồi thường $ 2.500. Nó yêu cầu bạn điền vào mẫu đơn dài này để rồi nó nắm bắt được những thông tin cá nhân của bạn (số bảo hiểm xã hội, số tài khoản, v.v.) và không trả cho bạn khoản bồi thường gì cả!

Tóm lại, trong thời kỳ mạt pháp hay phán xét này, quỷ sứ lộng hành khắp nơi, do đó mọi người chân-thiện-mỹ cần phải thận trọng để không phải bực mình hay đỡ bị hại vì những vì những hành vi phi đạo đức và phi công lý đang diễn ra!

Không bao giờ nhấn chuột để mở xem những hàng liên kết của những trang mạng lạ hay khả nghi, nhất là không bao giờ dùng mã số (password) để mở một hàng liên kết khả nghi nào đó yêu cầu!

Tài liệu tham khảo từ thông báo của công ty CAE (03-2020).
Bản Việt-ngữ:
Chu Diep

Waterloo Regional Police Service

GARDEZ L’OEIL OUVERT!

En ces temps plus difficiles, nous vous incitons à redouble de prudence dans vos interactions et nous vous présentons les 3 arnaques les plus courantes au temps de la COVID-19 selon l’émission La Facture, présentée sur les ondes de Radio-Canada:

1) Masque de la Croix-Rouge.
Attention, si vous recevez un message texte de la part de la Croix-Rouge vous offrant des masques, ne cliquez pas sur le lien qui vous sera envoyé! Ce lien mène vers une page vous demandant votre numéro de carte de crédit pour couvrir les frais de livraison de 5 $ pour lesdits masques. Le seul but de ce message est d’obtenir votre numéro de carte de crédit.

2) Mises à jour de l’Agence de santé publique du Canada.
Attention, si vous recevez un courriel de la part de l’Agence de santé publique du Canada visant à vous offrir de nouveaux renseignements sur la propagation de la COVID-19. Ne cliquez pas sur le lien dans le courriel puisque ce dernier installera un virus sur votre ordinateur. Les agences de santé publique n’envoient pas de courriel.

3) Aide financière gouvernementale.
Attention, si vous recevez un message texte du gouvernement vous invitant à cliquer sur une lien vers un formulaire vous donnant accès à une indemnisation de 2 500 $. Le long formulaire que vous devrez remplir est destiné à extirper vos renseignements personnels (numéro d’assurance social, numéro de compte, etc.) et non pas à vous verser une indemnité.

*******

Please, Please, Please Don't Mock Conspiracy Theories | WIRED

KEEP AN EYE OUT FOR SCAMMERS!

During these more difficult times, we encourage you to be cautious in your interactions and aware of scams. According to the show La Facture, which airs on Radio-Canada, here are the 3 most common scams you should keep an eye out for:

1) Masks from the Red Cross.
If you receive a text message from the Red Cross offering you masks – be careful! Do not click on the link you receive! The link will redirect you to a page asking you for your credit card number to cover the $5 shipping cost for the masks. The only goal behind this message is to obtain your credit card information.

2) Updates from the Public Health Agency of Canada.

Be careful if you receive am email from Canada’s Public Health Agency looking to give you new details about the spread of COVID-19. Do not click on the link in the email since it will install a virus on your computer. Public Health agencies do not send emails.

3) Government financial assistance.

Watch out if you receive a text message from the government asking you to click on a link that brings you to a form giving you access to a compensation of $2,500. The long form that you are asked to fill out is meant to obtain your personal information (social insurance number, account number, etc.). It is not meant to compensate you.

Reference document: CAE Warning Letter
Special Thanks to Mr. DCX  for The Vietnamese Translation