19-6=> Ngày Quân Lực VNCH- Armed Forces Day of Republic of VN, Page 3,6,7 *** Ấn bản Mùa Hạ – Edition: Summer/ Été 2016, Jun 15 – Serie 2 – Volume 13 ***

Sáu (6) Điều Tâm Niệm Của Người Lính Việt Nam Cộng Hòa

=> Sáu (6) Điều Tâm Niệm Của Người Lính Việt Nam Cộng Hòa: Là Chiến Sĩ VNCH,
Điều 1: Tôi nguyện chấp nhận mọi hy sinh gian khổ để chiến đấu ….

=> Việt Nam Lược Sử,  Ý Nghĩa Việc Tổ Chức
Ngày Quân Lực 19-6 và Hoài Bảo Người Cựu SVSQ.

Từ khi Quân đội VNCH được thành lập dưới thời Quốc trưởng Bảo Đại 1948 đến nền dân chủ Đệ nhất Cộng hòa – thời cố Tổng thống Ngô Đình Diệm –

thời cố  Tổng thống Ngô Đình Diệm – cả hai vị nguyên thủ quốc gia đã từng chỉ thị bộ Tổng Tham Mưu quân đội nghiên cứu chọn một ngày làm ngày quân lực để hàng năm quân đội tổ chức biểu dương lực lượng cho đồng bào Việt Nam và nhân dân thế giới thấy được sự thay đổi lớn mạnh của quân lực VNCH. Đây cũng là ….

 

Page 3 Vòm Trơi 13 - Summer 2016  Page 6 Vòm Trơi 13 - Summer 2016 Page 7 Vòm Trơi 13 - Summer 2016

19-6=> Ngày Quân Lực VNCH- Armed Forces Day of Republic of VN, Page. 4,5,8 *** Ấn bản Mùa Hạ – Edition: Summer/ Été 2016, Jun 15 – Serie 2 – Volume 13 ***

=> Armed Forces Day of the Republic of Vietnam was celebrated, from 1965 to 1974, on 19 June … 

=> Quân lực Việt Nam Cộng hòa (chính tả cũ: Quân-lực Việt-nam Cộng-hòa), tiếng Anh: Republic of Vietnam Military Forces, RVNMF, là Lực lượng Quân đội của Chính quyền Việt Nam Cộng hòa, thành lập từ năm 1955, với nòng cốt là Lực lượng Quân đội Quốc gia Việt Nam trong Liên hiệp Pháp, chủ yếu là Bảo an đoàn, Bảo chính đoàn. Ngày truyền thống (còn gọi là ngày Quân lực) là ngày 19 tháng 6 …. 

 

Page 4 Vòm Trơi  13 - Summer 2016 Page 8 Vòm Trơi  13 - Summer 2016Page 5 Vòm Trơi  13 - Summer 2016