Cựu tù chính trị A20 Phạm Văn Thành ‘rầy’ Ngài Đào Minh Quân… và những bước tiếp nối sau ngày Tổng Biểu Tình 5/3/2017 – Tù nhân thế kỷ Phạm văn Thành là ai?

Image result for VNCH flag

07/ Mars/ 2017: Tiêu và tích cực 5.3, bước tiếp nối!

**********

Tù nhân thế kỷ Phạm văn Thành là ai?

Nguồn các Hình ảnh: Thư Viện Phạm Văn Thành more “Cựu tù chính trị A20 Phạm Văn Thành ‘rầy’ Ngài Đào Minh Quân… và những bước tiếp nối sau ngày Tổng Biểu Tình 5/3/2017 – Tù nhân thế kỷ Phạm văn Thành là ai?”